•   est
 •   rus
Abi

Privaatsuspoliitika

Ei mingeid üllatusi

Meie klientide isiklikud andmed on kaitstud. MeTrip.ee konfidentsiaalsuspoliitika eesmärk on teie isikliku teabe turvalisus. Ei mingit ebaseaduslikku kasutust – ainult  kehtestatud reeglite täielik järgimine. Kaitseme teie andmeid ja piirame kolmandate isikute ligipääsu.

Üldsätted

Märgime kohe – isikliku teabe esitamine on täiesti vabatahtlik. Te võite keelduda isiklikku teavet esitamast, kuid siis ei õnnestu meil teenust vormistada.

Meie kontaktandmed

Oleme kasutajatele avatud ja esitame oma põhiandmed:

 • ametlik nimi MeTrip — Vacay Mode On;
 • registreerimiskood — 14444309;
 • IATA  kood— 63320110;
 • tugiteenuste aadress — support@metrip.ee.

Milleks on konfidentsiaalsuspoliitika vajalik?

Meie konfidentsiaalsuspoliitika on meetmete kompleks, mille eesmärk on kaitsta ja säilitada teie isiklikke andmeid. Teisisõnu, kaitseme teie isiklikke andmeid ja  seisame aktiivselt vastu õigusrikkujatele, kes neid kasutada püüavad. See on kvaliteetse teenuse osutamise vajalik tingimus. Meie kaitse kehtib ainult meie ametlikul veebilehel https://metrip.ee/

Rohkem infot Peida

Millised isiklikud andmed on konfidentsiaalsed?

 Igasugune teave, mis on seotud konkreetse isiku või organisatsiooniga, on konfidentsiaalne. Andmete näited:

 • perekonnanimi, nimi;
 • sugu;
 • kodakondsus;
 • telefoninumber;
 • e-posti aadress;
 • passiandmed;
 • elukoht.
Rohkem infot Peida

Kuidas me isiklikke andmeid kasutame?

Ei mingit kuritarvitamist. On olemas täpne eesmärkide nimekiri, milleks me teie isiklikke andmeid kasutame:

 • identimine;
 • teenuste osutamine;
 • tagasiside;
 • teavitamine;
 • maksete töötlemine.

 Igasugune koostöö eeldab osalejate andmetele ligipääsu. Kasutame teie isiklikku teavet ainult teie heaoluks.

Rohkem infot Peida

Millised on kohustused?

Kehtestame külastajate ja administratsiooni vastastikused kohustused. Administratsioon on kohustatud:

 • kasutama saadud teavet rangelt eesmärgi kohaselt;
 • tagama kasutajaandmete kindla säilimise;
 • võtma kasutusele meetmed külastajate isiklike andmete kaitseks.

 Kui otsustate kasutada meie teenuseid, siis kohustute:

 • esitama teabe, mis on vajalik teenuste tellimiseks;
 • esitatud andmeid uuendama;
 • teavitama meid, kui kolmandad isikud kasutavad teie kontot.

Ei midagi keerulist. Konfidentsiaalsuspoliitika on standardne protseduur, mida järgitakse igas projektis, kus peetakse lugu oma külastajatest.

Rohkem infot Peida

Kas on vastutust?

Vastutame teie teabe kaitse eest. Kui  meie süül on toimunud leke või mõni rikkumine, on teil õigus saada kahjutasu. Samas ei kanna meie vastutust, kui avaldate vabatahtlikult oma konfidentsiaalseid andmeid.

Rohkem infot Peida

Lisatingimused

Täiustame pidevalt oma tööd. See puudutab ka konfidentsiaalsuspoliitikat. MeTrip jätab endale teeninduse tõhususe suurendamiseks õiguse olemasolevaid sätteid muuta. Kui teil on olemasolevate reeglite kohta pretensioone, võite kirjutada kaebuse meie e-posti aadressile support@metrip.ee.

Rohkem infot Peida

 Kasutustingimused

 Käesolevad e-poe tingimused reglementeerivad suhteid, mis tekivad veebilehe administratsiooni ja kasutajate vahel, kes on registreeritud metrip.ee-l (Vacay Mode On OÜ,registreerimiskood "14444309", IATA kood "63320110". E-posti aadress support@metrip.ee). Kehtestatud reeglid kehtivad kasutajatele, kes on kinnitanud oma nõusolekut registreerimiseks. Faktilist tööd registreerimata isikute veebilehega reglemeteeritakse samuti allpool nimetatud reeglitega.

 • Üldsätted
  • E-pood metrip.ee on reaalajas töötav teenus. Veebileht on mõeldud klientidele transpordi-, majutus- , kindlustus-, ruumide rentimise ja muude reisiteenuste osutamiseks.
  •  Kasutades veebilehte reisiteenuste ostmiseks, nõustub klient reisibüroode, hotellide,  lennu- ja kindlustusettevõtete ning teiste turismisegmendiga seotud ettevõtete (edaspidi täitjad) kasutajalepingu tingimustega.
  •  Kui mõni veebilehe säte kaotab kehtivuse või muutub kehtetuks seadusandluse vastuolude tõttu, jäävad  ülejäänud reeglid ja kasutustingimused kehtima.  Metrip.ee kasutustingimuste ja teenuse osutamise tingimuste vastuolu korral on prioriteetsed viimased.
  • Veebileht osutab reisiteenuseid täitjate nimel. Metrip.ee ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud e-poe või veebilehega seotud rakenduste/programmide kasutamisest, mille tagajärjel puudub juurdepääs teenusele või osutatakse nõuetele mitte vastavat teenust.
  •  Veebilehe teenuseid saab kasutada iga teovõimeline isik, kes on saanud 18-aastaseks. Kui metrip.ee-lt tellivad teenuse isikud,  kes ei vasta nõuetele, siis kannab tagajärgede eest vastutust hooldaja või vastutav isik, kelle pangakontolt, krediitkaardilt  jne tehti makse.
  • Andmete sisestamine veebilehe kasutamisel või registreerimisel kinnitab inimeste nõusolekut tellitud teenuste osutamiseks vajaliku isikliku (sisestatud) teabe edastamisega. See reegel kehtib ka nende klientide kohta,  kellele osutavad teenuseid kõrvalised isikud (kliendilepingu sõlmimisel).
  •  Veebilehe metrip.ee   teenuste täitjatel on õigus keelduda kliendile teenust osutamast või ta nõudmisi täitmast, kui klient ei järgi veebilehe kasutustingimusi või ei toimi rangelt veebilehe/teenuse täitja juhiste järgi (sh kui klient ei tasu tellimuse eest).
 • Juurdepääs e-poele metrip.ee
  • Veebileht võimaldab reisiteenuste täitjate teenuseid ööpäev ringi võrrelda, sealhulgas vabade kohtade olemasolu,  ajakavasid, töögraafikuid, teenuste maksumust, broneerimist, makseviise ja muid võimalusi, samuti saada täidetud tellimuse kinnituse.
  • Metrip.ee kaudu pakuvad täitjad oma teenuseid ja teavitavad kliente faktilise teabe „nii nagu on“ või „kuivõrd see võimalik on“ põhimõttel. Veebilehele juurdepääsu ja selle kasutamise eest vastutab klient.
  • E-poe veebilehel pakuvad täitjad oma teenuseid ilma  metrip.ee konsulteerimise või abita. Teenus sobib kasutajatele, kellel on  teadmisi ja kogemusi reisiteenuste vallas. Kogemuste puudumisel palume kasutajatel pöörduda nõu saamiseks metrip.ee spetsialistide poole.
  • Kui  veebilehe metrip.ee kaudu avatakse täitjate teenustele juurdepääs, ei lange vastutus teenuste osutamise eest meile. Meie ei taga teenuste kvaliteeti ega vastavust teie nõudmistele, kui  neid osutavad kõrvalised veebilehed. Seda sätet kohaldatakse ka teenuste suhtes, mida täitja osutab lepingueelse teabe või suhtluse järgi. Kõik kasutajate pretensioonid edastab metrip.ee teenuse täitjale.
 • E-poe kasutamine
  • Kui klient teeb päringu täitjate teenuste kohta veebilehe kasutustingimuste ja veebilehe juhiste järgi, kohustub ta igat toimingut tehes kontrollima hoolikalt sisestatud andmeid, tellimuste õigsust ja muud töötlemiseks vajalikku teavet. Samuti vastutab klient esitatud andmete õigsuse eest, vastutades vormide täitmisel tehtud vigade eest. Enne tellimuse saatmist või broneerimist kuvatakse ekraanil kõik sisestatud andmed, et kontrollida nende õigsust ja parandada vead.
  • Täitjate osutatavad broneeritud teenused ja tellimuste tasumine e-poe kaudu loetakse kasutaja pakkumiseks täitja osutatavate teenuste  ostmiseks. Esitatud pakkumist säilitatakse veebilehel metrip.ee elektroonilisel kujul kaks nädalat (14 päeva) ja saadetakse kliendi soovil e-posti aadressile (täpsustatakse tellimisel). Kui täitja tellimuse heaks kiidab (nõusoleku annab), loetakse reisiteenuse osutamise leping poolte vahel sõlmituks.
  • Kui reisiteenuste täitja keeldub kliendi pakkumisest, lepingut poolte vahel ei sõlmita. Sellises olukorras teavitab metrip.ee kasutajat tellimuse vormistamisel osutatud viisil ja tagastab  teenuse eest makstud raha.
  • Veebilehel metrip.ee on õigus keelduda kliendi tellimust täitmast, kui teenuse kasutaja ei järgi e-poe tingimusi ega juhiseid. Keelduda on võimalik teenuse eest maksmata jätmise või ebapiisava rahasumma korral pangakontol/kaardil, millelt makse tehakse.
  • Tellimuse täitmise kinnitus ja muu teenuste osutamisega seotud teave saadetakse kliendi osutatud e-posti aadressile. Kui kinnitus pole 3 tunni jooksul (kiirtellimuse korral ühe tunni jooksul) e-posti aadressile tulnud alates teenuse eest tasumise hetkest, kohustub klient probleemist metrip.ee-d viivitamata  teavitama. Kasutaja kohustuste hulka kuulub veel  edastada teavet veebilehe administraatoritele muude puuduste, tõrgete ja vastuolude kohta, mis takistavad e-poe kasutamist.
  •  Pärast tellimuse kinnitamist peab klient viivitamata kontrollima teenuste osutamisega seotud andmete (nimi, perekonnanimi, teenuse liik,  ajakava ja muu oluline teave) õigsust. Teenuste broneerimisel või tellimisel täpsustatud isikuandmed peavad vastama isikutunnistusel (kodaniku passil) olevatele andmetele. E-pood kõrvaldab iseseisvalt vead ja  tehnilised puudused, mis on tekkinud poe või  teenuse täitja poolt dokumentide väljastamisel. Hilisem vigade kõrvaldamine,  muudatuste tegemine või lepingu tühistamine toimub ja on lubatud lisatasu eest.
  • E-poe kasutamisel kohustub klient täitma järgmisi reegleid:
   • Tagama sisestatud teabe õigsuse ja usaldatavuse veebilehe kasutamisel.
   • Mitte sisestama ega esitama teavet, mis on seadusega vastuolus või keelatud;
   • Mitte kasutama veebilehte spekulatsioonide, pettuste ja teiste ebakorrektsete tegevuste/operatsioonide platvormina.
   •  Mitte saatma e-poe veebilehele viirusi ja muid kahjulikke programme sisaldavaid faile, mis häirivad või kahjustavad veebilehe tööd. Reegel kehtib kõikide kahjulike failide kohta, mis rikuvad kasutajalepingut ja seadusi ning tekitavad häireid, isikliku teabe vargust ja arvutite toimimisega seotud probleeme.
   • Mitte korrigeerima, edastama, kopeerima, müüma e-poe sisu  ega kasutama veebilehte muul viisil isikliku kasu saamise eesmärgil.
 • 4. Teave, mida kuvab e-pood metrip.ee
  •  Üldine teave isikutunnistuste, viisade, vaktsineerimistingimuste ja muu veebilehel kuvatava teabe kohta on kasutajate teavitamiseks. Andmeid muudetakse perioodiliselt rahvusvaheliste reglementide muutuste järgi. Kasutajad kohustuvad uusi andmeid iseseisvalt ja õigel ajal uurima, pöördudes selleks täitja, välisministeeriumi, nende riikide konsulaatide poole, kuhu soovitakse reisida, ning  turismiinfopunktide ja muude asutuste poole. Seejuures vastutab klient kehtestatud reglemendi mõistmise ja järgimise eest. Üksikasjalik teave Eesti kodanikele esitatavate nõuete kohta asub välisministeeriumi  veebilehel http://www.vm.ee/. Vaktsineerimiseeskirjad, haigestumise riskipiirkonnad ja tervishoiueeskirjad asuvad veebilehel http://www.tervisekaitse.ee/. Teiste riikide kodanike jaoks võivad nõuded ja reeglid erineda, mistõttu on oluline tutvuda teie riigi valitsuse ja   institutsioonide vastuvõetud eeskirjadega.
  •  Teenuse osutamisel eeldavad täitjad, et klientidel (kodanikud, sh lapsed) on olemas kõik kehtestatud standarditele vastavad dokumendid ( pass, viisa, arstitõend). See kehtib sisenemisel  reisi sihtriiki ja  transiitriikidesse. Tähtis on teada, et igal riigil on  täielik õigus lubada või keelata teiste riikide kodanike sisenemine, isegi kui isikul on olemas kõik asjakohased dokumendid.
  •  E-pood metrip.ee teeb kõik endast oleneva, tagamaks, et veebilehel kuvatav teave  täitja tingimuste kohta oleks võimalikult täpne ja täielik, vigade ja möödalaskmisteta. Meie pood garanteerib, et veebilehel olev teave on saadud ja kuvatakse samal kujul, nagu selle on esitanud täitja. Kuid me ei garanteeri andmete õigsust. Püüame  andmeid kontrollida ja vead parandada võimalikult kiiresti, kohe pärast nende kindlakstegemist.
  •  E-poe teabes on võimatu puudusi ja vigu täielikult välistada, mistõttu on täitjatel ja veebilehel metrip.ee õigus klientide  broneeringud ja ostud üle vaadata. Vigade ilmnemisel on metrip.ee-l õigus broneeringu kinnitus tühistada või ostu kinnitust mitte saata. Sellistes olukordades võtame ühendust kliendiga uue reisi korraldamiseks või raha tagastamiseks.
 • Täitjate müügitingimused
  • Kliendi ja täitja vahelise reisiteenuse osutamise tehingu tegemisel kehtivad lisaks metrip.ee e-poe kasutustingimustele ka täitjate müügitingimused (lennupiletite ost, reisikorraldajate pakettpakkumised,  majutusteenused jne). Täitja tingimused võivad sisaldada täiendavaid või  ainukordseid sätteid, mis on seotud tasumise, pakkumiste muudatuste, vastutuse, hüvitiste maksmise või muuga.
  •  Täitjate müügitingimusi saab vaadata, klõpsates organisatsiooni lingil.
  • Klient on kohustatud kontrollima ja täitma täitja kehtestatud tingimusi kaupade müümiseks või teenuste osutamiseks. Kui klient ei täida täitja tingimusi, siis võidakse keelduda talle teenust osutamast ja ettenägematuid kulusid tagastamast, samuti võidakse tühistada tellimus jne.
  • Kui täitja tingimused annavad kliendile võimaluse tellimuse tühistada,  broneeringut muuta või muid teenuste osutamise muudatustega seotud toiminguid teha, nõustub klient teavitama täitjat viimase poolt kehtestatud reeglite järgi. Kui täitja sellist võimalust pakub, saab teabe edastada e-poe metrip.ee kaudu.
 • Reisikindlustus
  •  E-pood metrip.ee palub klientidel lisaks teenuste tellimisele vormistada kindlustusleping. Reisikindlustus pakub abi ja võimalust saada hüvitist kindlustusandja tingimustel. See on mugav reisi ootamatu katkemise või ärajäämise, pagasi kaotuse, haiguse ja õnnetuse korral.
  • Pood metrip.ee soovitab lepingule lisada reisi katkemise kindlustuse, juhuks kui reis ei katnud täielikult lendude tühistamise või hilinemise tõttu tekkinud lisakulutusi.
 • E-poe metrip.ee maksetingimused ja tariifid
  • Täitjate teenuste broneerimisel metrip.ee kaudu tuleb maksta tellimuse täishind. Teenuse eest tasudes kinnitab klient, et on tutvunud e-poe ja täitja reeglite, nõuete ja tingimustega ning nõustub nendega täielikult.
  • Klient tasub teenuse eest internetipanga, krediit- või deebetkaardi abil, kandes raha metrip.ee kontole. Interneti kaudu tasudes loetakse tehing kohe teostatuks pärast seda, kui raha laekumine kontole on kinnitatud. Nii kui  makse on tehtud, on klient kohustatud makse otseseks registreerimiseks klõpsama nuppu/linki „ müüjale tagasi“. Kui seda nõuet ei täideta või internetiühendus katkeb, saab makse registreerida alles järgmisel päeval.
  •  E-pood metrip.ee ja täitja ei pea esitama kliendile teavet, vautšereid, kinnitusi ega muid dokumente enne, kui on kinnitust leidnud, et teenuse eest on makstud täiel määral. Klient vastutab siiski teenuse tasumise eest isegi siis, kui teave esitati ja tellimus võeti vastu enne kontole raha laekumise kinnitust.
  •  E-poe metrip.ee  hinnakirjas on esitatud tariifid, hinnad ja saadaolevad operatsioonid. Teenuste maksumus kuvatakse veebilehe metrip.ee eraldi reas vahetult enne teenuste tellimist ja broneerimist. Reisiteenuste eest tasumata jätmine ja  reisiteenuste tühistamine või nende kasutamisest loobumine ei ole raha tagastamise eeldus.
 • Pretensioonide ja soovide esitamine
  • Kahjuks pole e-poel metrip.ee võimalik käsitleda pretensioone, mis on seotud täitja pakutava teenusega (lennujaamades, lennukites, hotellides, töö pagasiga ning turvatöötajate ja valitsusorganite tegevus). Meil on õigus anda klientidele ja kasutajatele ainult soovitusi ja nõu, samuti kontaktandmeid. Klientide huvide kaitseks on meil õigus pöörduda otse teenuse täitjate poole ainult eraldi kokkulepete alusel, samuti teenuse eest tasumise tariifide alusel vastavalt tegelikult kulutatud ajale. Veebileht metrip.ee ei saa garanteerida, et mingitel asjaoludel leiab klient lahenduse või  saab vastuse täitjatelt.
  •  Kui klient arvab, et täitja teenused ei vasta deklareeritud tingimustele, tuleb sellest viivitamata teavitada täitjat. Kui te pärast täitjaga suhtlemist ei saa probleemile lahendust, esitage 7 päeva jooksul pärast teenuse osutamise lõpetamise hetke olukorra kohta kirjalik pretensioon. Kirjalikku pretensiooni ei tohi esitada hiljem kui 14 päeva pärast teenuse osutamise lõppu. Täitja posti- või e-posti aadressile tuleb saata kirjalik/trükitud pretensioon. Kirjas tuleb nimetada pretensiooni laad, tõendid, et teenused ei vasta deklareeritud tingimustele, dokumendid muude kulude ja tekitatud kahju kohta.  Kui pretensioone ei esitata määratud aja jooksul, loetakse need aegunuks.
 • Privaatsus ja konfidentsiaalsus
  • E-pood metrip.ee kohustub mitte levitama klientide isiklikku teavet, kliendilt veebilehe kasutamise ajal saadud andmeid. Samuti kohustume kaitsma teavet kolmandate isikute eest, välistades vaba juurdepääsu andmetele. Erandiks on kliendi isiklik nõusolek edastada teavet või otsust, mis on seotud seaduse/ kasutustingimuste rikkumisega.
  • Teenuste tellimisega seotud toimingute tegemisel mõistab ja kinnitab klient vajadust edastada isiklikku ja juriidilist teavet kolmandatele isikutele Eestis ja välismaal (täitjatele, institutsioonidele ja teistele osalejatele, kes aitavad kaasa reisiteenuste osutamisele). Tehes toiminguid, mis eeldavad andmete edastamist (isikukood,  teave maksevahendite kohta jms) kolmandatele isikutele (täitjad, partnerid ja teised teenust osutavad osalejad), nõustub klient andma enda kohta teavet soovitud teenuste saamiseks.
 • Metrip.ee ja poe sisu mittesihipärane kasutamine

10.1.  Teabe sisu kopeerimine, veebilehe reprodutseerimine, saadud andmete muutmine ja publitseerimine mis tahes otstarbel ja muud teabe mittesihipärase kasutamise viisid on kasutajale lubatud ainult pärast kirjaliku nõusoleku saamist metrip.ee administratsioonilt. Veebilehe mis tahes teavet on keelatud kasutada ilma nõusolekuta.

10.2. Igasugune tegevus, mis põhjustab e-poe ülekoormust või häireid veebilehe töös, on keelatud ja seda käsitletakse seadusevastase rünnakuna ning sellest teavitatakse õiguskaitseorganeid. Sellise rikkumise avastamisel lõpetab metrip.ee kõigi teenuste osutamise kliendile, kes on seda reeglit eiranud.

 • Lõppsätted

11.1.  E-poel metrip.ee on õigus muuta teenuse kasutustingimusi kasutajaid sellest enne teavitamata. Muudatused ja täiendavad kasutustingimused jõustuvad nende avaldamise hetkest poe veebilehel, kui muudatustes või parandustes ei ole nimetatud nende kehtivuse täpset algusaega.

11.2.E-poe metrip.ee ja klientide vahelisi õigussuhteid reglementeerivad Eesti Vabariigi seadused ja õigusaktid. Kohtuvaidlused kuuluvad maakohtu jurisdiktsiooni alla.

11.3. Teenuse täitja ja kliendi vahelisi õigussuhteid reglementeerivad selle riigi õigusaktid, mis määratakse täitjaks. Rahvusvaheliste reisiteenuste osutamisel reguleerivad suhteid rahvusvahelised õigusnormid.